سامانه پيش انتخاب واحد

اين سامانه جهت دريافت آمار و اطلاعات لازم براي بهبود برنامه ريزي آموزشي طراحي شده است. مشاركت شما دانشجوي گرامي، به مسئولين دانشكده در اين زمينه كمك خواهد كرد.